bob官方体育

bob官方体育

驻景丸用车前、菟丝二物,蜜丸食下服,古今以为奇方也。初春生苗叶,高六七寸,似荠。

熬杵研末,酒服方寸匕,日再服。《斗门方》谓之返魂草。

 栀子柏皮汤,治燥热也。以蜜汤空腹吞四、五十丸。

主大【发明】时珍曰∶按虞抟《医学正传》云∶抟兄年七十,秋间患淋,日,百方不效。时珍曰∶原野间甚多,苗高一、二尺许,其茎微方。

治急喉痹,烧灰吹之甚捷。王母、洛神珠,以子之形名也。

萧驸马水肿,服此得瘥。 时珍曰∶茳芒亦决明之一种,故俗犹称独占缸。

Leave a Reply